Yhdistyksen säännöt


Hyvinkään Vihreät ry:n säännöt:

 1. YHDISTYKSEN NIMI JA TARKOITUS

1 §

Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Vihreät ry, ja kotipaikka Hyvinkää.

Yhdistys on Vihreä liitto rp:n jäsenyhdistys. Vihreästä liitosta käytetään näissä säännöissä nimitystä puolue. Puoluekokous, -valtuuskunta ja -hallitus tarkoittavat Vihreän liiton asianomaisia puolue-elimiä.

2 §

Yhdistyksen tarkoitus on:

1) edistää ja kasvattaa ihmisten ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksia Hyvinkäällä;

2) edistää toiminnallaan vihreitä arvoja: luonnon- ja ympäristönsuojelua, kestävää kehitystä, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta;

3) luoda, ylläpitää ja edistää ihmisten toimintaa heidän pyrkimyksessään säilyttää ja muotoilla ympäristöään tavoitteena luonnonmukaisuus;

4) tukea puolueen toimintaa ja lisätä vihreän liikkeen kannatusta Hyvinkään alueella;

5) yhdistää vihreän arvomaailman omaavia Hyvinkään asukkaita.

3 §

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

1) osallistumalla politiikkaan joko suoraan tai päättäjiin vaikuttamalla ja kannustaen jäseniään mukaan kunnallisiin sekä valtiollisiin luottamustoimiin;

2) yleisötilaisuuksin, lehtikirjoituksin ja havaintoesimerkein suuntaamalla yleisen mielipiteen ja asenteen kriittiseksi niitä suunnitelmia ja asioita kohtaan, jotka uhkaavat elinympäristöämme ja elämän laatua sekä saattamaan niiden haitalliset vaikutukset ihmisten tietouteen;

3) osallistumalla sellaiseen pitkäjänteiseen yhteiskunnan suunnitteluun, joka on sopusoinnussa ja tasapainossa luonnon, myös ihmisluonnon kanssa;

4) välttämällä keskitettyjä ratkaisuja tukien taloudellisesti paikallisia toimintoja kuten kylätoimikuntia, paikallisyhdistyksiä yms. ja toimittaen näille tarvittavaa tietoa ja kokemusta edelleen välitettäväksi;

5) toimimalla puolueen paikallisyhdistyksenä puoluehallituksen vahvistamalla toimialueella;

6) asettamalla kunnallisvaaleissa ehdokkaat puolueen listoille ja vastaamalla puolueen kunnallisvaalikampanjasta toimialueellaan;

7) järjestämällä muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää, voittoa tavoittelematonta toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

1) ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja;

2) omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta;

3) järjestää luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä

4) harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

 1. YHDISTYKSEN JÄSENET

4 §

Yhdistyksellä on varsinaisia jäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. Yhdistyksen varsinaiseksi tai kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen 15 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja on Suomen kansalainen tai ulkomaalainen, jolla on kotipaikka Suomessa. Varsinaiset- ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen syys- tai kevätkokouksessa 3/4 ääntenenemmistöllä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa usean vuoden ajan. Esityksestä kunniajäseneksi tulee mainita kokouskutsussa.

Yhdistyksen jäsen ei voi olla jäsenenä johonkin muuhun puolueeseen kuuluvassa yhdistyksessä.

5 §

Yhdistyksen varsinainen jäsen maksaa vuosittain jäsenmaksun, jota kutsutaan näissä säännöissä perusjäsenmaksuksi. Vähävaraisilta jäseniltä perittävää alennettua jäsenmaksua kutsutaan alennetuksi jäsenmaksuksi.

Perusjäsenmaksuun ja alennettuun jäsenmaksuun sisältyy sekä jäsenen jäsenmaksu yhdistykselle että yhdistyksen jäsenmaksu puolueelle kyseisestä jäsenestä.

Vihreän liiton puoluekokous päättää vuosittain:

 • perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun suuruuden;
 • perusjäsenmaksun ja alennetun jäsenmaksun jakautumisesta yhdistykselle ja puolueelle tuleviin jäsenmaksuosuuksiin.

Yhdistyksen kannatusjäseniltä perittävästä vuotuisesta jäsenmaksusta päättää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

6 §

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoituksia, menettelyllään aiheuttaa yhdistyksessä tai sen ulkopuolella tuntuvia vaikeuksia tai käyttäytyy tavalla, mikä ei sovi yhdistyksen jäsenelle. Erottamispäätös on tullakseen voimaan tehtävä yhdistyksen kokouksessa 3/4:lla annetuista äänistä. Erottamispäätöksestä on mainittava kokouskutsussa.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuonna.

 1. YHDISTYKSEN HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT

7 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä 1 – 5 muuta jäsentä, joista hallitus valitsee varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa seuraavan kalenterivuoden mittaiseksi toimikaudeksi.

8 §

Hallituksen tehtävänä on:

1) Valmistella kokouksissa päätettävät asiat ja hoitaa yhdistyksen päivittäiset tehtävät

2) Hoitaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta yhdistyksen tarkoitusperien kannalta edullisimmalla tavalla

3) Toimia kantajana ja vastaajana yhdistyksen puolesta

sekä

4) Huolehtia sihteerin ja rahastonhoitajan vaihtuessa heidän hoidossaan olleen omaisuuden tarkastuksesta

Hallitus on toiminnastaan vastuussa yhdistyksen kokoukselle.

9 §

Hallitus kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä esittää. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä on saapuvilla. Heistä yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee asian se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut.

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus olla hallituksen kokouksissa ja käyttää niissä puhevaltaa.

10 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat kaksi yhdessä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

11 §

Yhdistyksen toimihenkilöt ovat:

1) puheenjohtaja, joka hoitaa puhetta yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa, paitsi niissä asioissa, joissa hän on lain mukaan esteellinen.

2) varapuheenjohtaja, joka hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä.

3) sihteeri, joka pitää pöytäkirjaa yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, laatii vuosikertomuksen yhdistyksen toiminnasta, huolehtii osaltaan yhdistyksen kirjeenvaihdosta sekä hoitaa yhdistyksen muita asioita hallituksen antamien ohjeiden mukaan.

4) rahastonhoitaja, joka hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja kirjanpitoa, laatii tilinpäätöksen sekä jättää yhdistyksen hallintoa koskevat ym. tarpeelliset asiakirjat tilintarkastajille viimeistään 14 päivää ennen kevätkokousta.

Tarpeen vaatiessa yhdistys voi valita muitakin toimihenkilöitä.

12 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmikuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on:

 1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto;
 2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on:

 1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle;
 2. päättää hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavalle kalenterivuodelle;
 3. valita hallituksen puheenjohtaja;
 4. valita hallituksen muut jäsenet;
 5. valita yksi tai kaksi toiminnnantarkastajaa/tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt;
 6. päättää kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruus;
 7. päättää kunnallisiin luottamustoimiin nimetyiltä jäseniltään perittävän luottamushenkilömaksun suuruus;
 8. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13 §

Yhdistys voi pitää muitakin kokouksia hallituksen määrääminä aikoina tai kun vähintään 10 jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii.

Seuraavista puolueen toimintaan liittyvistä asioista on tehtävä päätös yhdistyksen kokouksessa:

 1. ehdokkaiden asettaminen kunnallisvaaleihin;
 2. yhdistyksen ehdokkaiden nimeäminen eduskuntavaalien ehdokasasetteluun;
 3. yhdistyksen äänivaltaisten edustajien valitseminen puoluekokoukseen;
 4. ehdokkaiden esittäminen puoluekokouksessa päätettäviin luottamustehtäviin (puolueen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä puoluehallituksen muut jäsenet, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet sekä puoluesihteeri).

Yhdistyksen kokous voi tapauskohtaisesti päättää siirtää päätösvaltaa edellä mainituissa asioissa hallitukselle.

14 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta joko tavallisessa postissa tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

15 §

Kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoon kutsuttu. Kokouksissa äänivaltaa käyttävät yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet. Kannatusjäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa, jolloin ratkaisee arpa.

16 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

 1. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

17 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

18 §
Yhdistyksen purkautuessa sen omaisuus luovutetaan yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaan sellaiselle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai säätiölle, jonka lähinnä todetaan pystyvän toteuttamaan yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaisia tarkoituksia.

19 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.