Muistutimme: Isoahteen louhoksen ympäristölupaa ei tule myöntää


MUISTUTUS: Uudelleen kuulutus NCC INDUSTRY OY:n yhteislupahakemuksesta / Isoahde / Kytäjärven kylä, Hyvinkää (kiinteistöt Kalkkivuori (106-405-1-454) ja Puronvarsi (106-405-1-628)).

Hyvinkään Vihreät ry esittää asiakirjoista mielipiteenään seuraavaa:

Suunnitelma-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on runsaasti pienialaisia ja harvinaisia luontotyyppejä. Vaikka kaikki eivät sijaitse suunnitelma-alueella, niin kallion louhinta ja muut maanmuokkaustyöt vaikuttavat maa-ainesalueen ottoalueen ulkopuolellakin. Tärinä, pohjaveden mahdolliset virtausmuutokset, leijaileva kivipöly ja lisääntyvän liikenteen päästöt vaikuttavat kauas louhosalueen ulkopuolelle.

Aivan lupa-alueen välittömässä läheisyydessä on harvinainen luonnontilainen puro, hetteikkölähde sekä ravinteikas lettosuo. Luhtainen letto on Etelä-Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi luokiteltu luontotyyppi, minkä vuoksi siihen tai muihin kosteikkoekosysteemeihin ei saa kohdistaa minkäänlaista riskialtista toimintaa. Lisäksi itse suunnitelma-alueella on lehtokorpea ja suopainanne, joiden turmeleminen pitää estää.  

Yhteisluvassa esitetty toiminta pilaa maiseman peruuttamattomasti. Suojavyöhykkeillä ja toiminnan loputtua maisemoinnilla ei saada takaisin ainutlaatuista kalliota. Myös geologista monimuotoisuutta tulee vaalia säästämällä kallioita.

Suunnitelma-alue rajautuu aivan pohjavesialueen reunaan. Vaikka luvassa vakuutellaan, ettei louhostoiminta ole suuri riskitekijä pohjavedelle, on kuitenkin huomioitava tarkasti pohjavedenpilaamiskielto. Esimerkiksi Solttilan tärkeälle pohjavesialueelle on vain muutaman kilometrin matka. Lähistön pintavesistöjä – puroja, soita ja järviä – tulee suojella louhoksen haitoilta. Sääksjärvi on lähdepohjainen, kirkasvetinen ja täten luontotyypiltään ainutlaatuinen vesistö. Vihtijärvi ja Märkiö sijaitsevat nekin lähellä. Kaikkien järvien äärellä on paljon ympärivuotista ja vapaa-ajan asumista sekä alueen virkistys- ja retkeilykäyttöä. Louhostoiminta häiritsee alueella asuvia ja liikkuvia ihmisiä monin tavoin.

Uudenmaan maakuntakaavassa suunnitelma-alueen läheisyydessä on viheryhteys, jonka laajuus on turvattava vaeltaville eläimille. Louhos ja maa-aineksen kuljetukseen liittyvät liikennevirrat muuttavat eläinten kulkureittejä. Esimerkiksi suunnitelma-alueeseen rajautuvissa liito-oravametsissä on turvattavat lajille sopivat kulkureitit ja kasvillisuus, vaikka liito-oravalla siellä ei kevään 2023 liito-oravaselvityksen perusteella reviiriä ollutkaan.  Alueella on kuitenkin aiemmin ollut havaintoja liito-oravista.

Louhostoiminta aiheuttaa peruuttamattomia ja kauaskantoisia muutoksia niin maisemaan, luontoarvoihin ja viihtyvyyteen. Näillä perusteluilla esitämme, että Hyvinkään ympäristölautakunta ei myöntäisi NCC Industry Oy:lle yhteislupaa maa-ainesten ottamista, kallion louhintaa ja murskausta varten.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *